Буцах

Статистик бюллетень

Төв банкны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 2-т “Монголбанк мөнгөний статистик мэдээллийг сар тутам гаргана” хэмээн заасны дагуу Монголбанк статистикийн бюллетенийг сар бүр нэгтэн олон нийтийн хүртээл болгодог. Тус бюллетеньд Төв банк болон арилжааны банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл, мөнгөний тойм, зээлийн өрийн үлдэгдэл, ХҮИ, хадгаламж, зээлийн хүү, худалдааны тэнцэл, төсвийн гүйцэтгэл, үнэт цаасны зах зээлийн мэдээ зэрэг статистик агуулагддаг. Төв банкны тухай хуулийн 31-р зүйлийн 5-д "Монголбанк мөнгөний статистик мэдээлэл болон жилийн тайлангаа Засгийн газарт хүргүүлнэ" хэмээн заасан байдаг.

 

Дээш буцах