• 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2017.02-2022.90 төгрөгийн ханшаар 24.90 сая ам.доллар худалдан авах, 305.55-306.71 төгрөгийн ханшаар 32.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн

  Дэлгэрэнгүй

 • Урсгал тэнцэл 547.9 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, өнгөрсөн оны мөн үеэс алдагдал 61%-иар буюу 857.1 сая ам.доллараар буурсан. Үүнд барааны гадаад худалдааны дансны ашиг 24% буюу 241.2 сая ам.доллараар өсч, үйлчилгээний гадаад худалдааны алдагдал 43%-иар буюу 668.2 сая ам.доллараар буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

  Дэлгэрэнгүй

 • УИХ-аас 2016 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр Иргэний хууль, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталснаас хойш банк (7 банк)-ууд нийт 759 зээлдэгчид 47.2 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

  Дэлгэрэнгүй

 • Банкууд 2015 оны 12 дугаар сард нийт 843 зээлдэгчид 46.8 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл шинээр олгосноор ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 3433.0 тэрбум төгрөг, нийт зээлдэгчдийн тоо 77105-д хүрчээ.

  Дэлгэрэнгүй

 • Мөнгөн дүн тайлант хугацааны эцэст 8,466.6 сая ам.долларт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 23.1%-иар буюу 2,544.6 сая ам.доллараар буурсан. Үүнд экспорт 1,105.1 сая ам.доллараар, импорт 1,439.5 сая ам.доллараар тус тус буурсан нь нөлөөлөв.

  Дэлгэрэнгүй


Монголбанкнаас зарласан ханш:
2016/2/14
 
  1 USD 2,019.42
  1 EUR 2,279.93
  1 CNY 307.19
  1 GBP 2,932.00
  1 RUB 25.41


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2016/2/8
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
2019.81 -
 

Алт, мөнгө (₮/гр*): 2016/2/12
 
Авах Зарах**
Алт 80,354.33 80,549.05
Мөнгө 821.07 1,015.79

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Инфляци: 2015/12 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар -0.2  1.1  1.1
Улс -0.2  1.9  1.9
Зорилтод < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/12 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2459.6 -28.2
М2 мөнгө 10050.2 -5.5
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 12-p cap
1323.1 -19.8

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2015/12 cap 1.055
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2016.01.14-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
02/12 1 12.00 325200 02/15
 
01/18 4 12.29 100000 02/15

БХЗ-ын хүү: 2015/12 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.96      1 саp 11.74
Репо 13.34      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  8.71      3-6c 15.65
Овернайт 13.64     
 
ЖДХ 11.84      ЖДХ 11.84

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлэгүүд

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00