Буцах

Гадаад валютын улсын нийт албан нөөц, сая ам. доллараар

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Гадаад валютын албан нөөцийг олон нийтэд 3 сарын хоцрогдолтой мэдээлдэг байсныг өөрчлөн, 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн 1 сарын хоцрогдолтой зарлаж байхаар болов
Он, сар Нийт албан нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2017/06 1319.4 6.87 1.77 1.75
2017/05 1234.5 0.29 -4.77 -14.38
2017/04 1231.0 10.98 -5.04 -20.28
2017/03 1109.2 5.88 -14.43 -12.33
2017/02 1047.6 -6.21 -19.19 -12.50
2017/01 1116.9 -13.84 -13.84 -15.38
2016/12 1296.3 -0.58 -2.03 -2.03
2016/11 1303.9 25.54 -1.45 -10.61
2016/10 1038.7 -4.92 -21.50 -26.17
2016/09 1092.4 -4.34 -17.44 -22.68
2016/08 1141.9 -10.46 -13.70 -33.94
2016/07 1275.3 -1.64 -3.62 -25.30
2016/06 1296.6 -10.08 -2.00 -23.08


Дээш буцах