Буцах

Банк хоорондын төлбөр тооцоог зохион байгуулах

  • 1. Монголбанк банк хоорондын төлбөр, харилцан суутгах тооцоог зохион байгуулж болно. Банк хоорондын төлбөр тооцоог Монголбанкин дахь тухайн банкны харилцах дансаар дамжуулан гүйцэтгэнэ.
  • 2. Монголбанк банк хоорондын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх өөрийн салбар байгуулан ажиллуулж болно.
  • 3. Банк хоорондын төлбөр тооцооны журмыг Монголбанк тогтооно.

/ Төв банкны тухай хуулийн 20-р зүйл /

Дээш буцах