Монголбанкнаас зарласан ханш:
2015/10/4
 
  1 USD 1,996.69
  1 EUR 2,229.90
  1 CNY 314.14
  1 GBP 3,024.09
  1 RUB 30.28


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2015/10/1
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
1990.20 -
 

Алт, мөнгө (₮/гр*): 2015/10/2
 
Авах Зарах**
Алт 71,626.63 71,819.18
Мөнгө 741.30 933.84

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Инфляци: 2015/08 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 0.1  2.8  5.9
Улс 0.1  3.4  6.6
Зорилтод < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/08 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2825 0.4
М2 мөнгө 9964.4 -1.7
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 08-p cap
1728.7 27

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2015/08 cap 1.117
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.04.10-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
10/02 1 13.00 135000 10/05
 
09/28 4 13.39 50000 10/26

БХЗ-ын хүү: 2015/08 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 13.00      1 саp 13.00
Репо 13.06      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  13.60      3-6c 13.00
Овернайт 14.30     
 
ЖДХ 13.74      ЖДХ 13.74

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлэгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00