Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 04 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 2779941.0
  • сарын өөрчлөлт, % 1.1
  • жилийн өөрчлөлт, % -7.0
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 834150.2
  • 1.2. Банкуудын харилцах 1948770.8
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 834150.2
  • сарын өөрчлөлт, % 5.8
  • жилийн өөрчлөлт, % 12.0
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 240499.1
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 593651.1
 • 3. М1 мөнгө 2271797.9
  • сарын өөрчлөлт, % 9.1
  • жилийн өөрчлөлт, % 34.9
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 593651.1
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 1678146.8
 • 4. М2 мөнгө 12410158.3
  • сарын % өөрчлөлт 1.8
  • жилийн өөрчлөлт, % 18.0
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2271797.9
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 6547517.9
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2291933.5
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1298909.0
Дээш буцах