Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 08 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3299225.3
  • сарын өөрчлөлт, % 10.0
  • жилийн өөрчлөлт, % 1.3
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 899591.9
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2402480.8
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 899591.9
  • сарын өөрчлөлт, % 1.4
  • жилийн өөрчлөлт, % 10.1
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 264261.6
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 635330.4
 • 3. М1 мөнгө 2759045.1
  • сарын өөрчлөлт, % 6.8
  • жилийн өөрчлөлт, % 44.7
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 635330.4
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2123714.7
 • 4. М2 мөнгө 14526295.7
  • сарын % өөрчлөлт 3.8
  • жилийн өөрчлөлт, % 29.0
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2759045.1
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 7471556.5
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2414863.0
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1880831.2
Дээш буцах