Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 02 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 2933570.6
  • сарын өөрчлөлт, % 3.4
  • жилийн өөрчлөлт, % 27.1
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 944705.5
  • 1.2. Банкуудын харилцах 1991867.5
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 944705.5
  • сарын өөрчлөлт, % 28.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 44.1
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 285617.5
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 659088.0
 • 3. М1 мөнгө 2145022.3
  • сарын өөрчлөлт, % 9.9
  • жилийн өөрчлөлт, % 40.8
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 659088.0
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 1485934.3
 • 4. М2 мөнгө 12257201.8
  • сарын % өөрчлөлт 3.2
  • жилийн өөрчлөлт, % 22.4
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2145022.3
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 6285676.4
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2406584.5
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1419918.5
Дээш буцах