Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 06 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3179512.5
  • сарын өөрчлөлт, % 6.5
  • жилийн өөрчлөлт, % -9.8
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 914953.8
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2267159.9
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 914953.8
  • сарын өөрчлөлт, % 4.5
  • жилийн өөрчлөлт, % 9.0
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 253768.9
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 661184.8
 • 3. М1 мөнгө 2689390.9
  • сарын өөрчлөлт, % 9.9
  • жилийн өөрчлөлт, % 35.7
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 661184.8
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2028206.1
 • 4. М2 мөнгө 13454941.8
  • сарын % өөрчлөлт 3.9
  • жилийн өөрчлөлт, % 20.3
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2689390.9
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 7127327.4
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2321385.6
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1316838.0
Дээш буцах