Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 03 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 2749861.6
  • сарын өөрчлөлт, % -6.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 16.5
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 788251.9
  • 1.2. Банкуудын харилцах 1964597.5
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 788251.9
  • сарын өөрчлөлт, % -16.6
  • жилийн өөрчлөлт, % 19.7
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 235950.1
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 552301.8
 • 3. М1 мөнгө 2083094.1
  • сарын өөрчлөлт, % -2.9
  • жилийн өөрчлөлт, % 31.5
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 552301.8
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 1530792.3
 • 4. М2 мөнгө 12189279.9
  • сарын % өөрчлөлт -0.6
  • жилийн өөрчлөлт, % 20.5
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2083094.1
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 6459138.1
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2339060.2
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1307987.4
Дээш буцах