Буцах

Банк хоорондын захын хүү

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Банк хоорондын төгрөгийн захын жигнэсэн дундаж хүү, хувиар
Огноо ТБҮЦ-ны
арилжаа
Репо Зээл Хадгаламж Овернайт ЖДХ
2017/09 11.88 12.30 - 12.45 12.14 12.05
2017/08 12.00 12.01 - 12.77 12.24 12.17
2017/07 12.00 11.78 - 12.00 12.42 12.27
2017/06 13.41 12.96 - 13.47 12.81 13.10
2017/05 13.98 14.46 - 14.00 14.90 14.68
2017/04 13.99 14.40 - 14.55 15.24 14.99
2017/03 13.99 14.33 - 14.08 15.44 14.97
2017/02 13.86 14.37 - 15.18 15.14 14.85
2017/01 13.98 14.84 - 15.71 14.67 14.54
2016/12 15.39 15.57 - 14.81 15.65 15.51
2016/11 15.75 15.56 0.0 15.50 16.18 15.96
2016/10 14.95 15.85 - 14.19 15.79 15.51
2016/09 15.08 15.52 - 15.98 16.14 15.87


Дээш буцах