Буцах

Банк хоорондын захын хүү

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Банк хоорондын төгрөгийн захын жигнэсэн дундаж хүү, хувиар
Огноо ТБҮЦ-ны
арилжаа
Репо Зээл Хадгаламж Овернайт ЖДХ
2017/02 13.86 14.37 - 15.18 15.14 14.85
2017/01 13.98 14.84 - 15.71 14.67 14.54
2016/12 15.39 15.57 - 14.81 15.65 15.51
2016/11 15.75 15.56 0.0 15.50 16.18 15.96
2016/10 14.95 15.85 - 14.19 15.79 15.51
2016/09 15.08 15.52 - 15.98 16.14 15.87
2016/08 12.62 13.80 - 15.53 13.64 13.69
2016/07 10.44 10.85 - 11.23 10.96 10.91
2016/06 10.49 11.03 - 11.88 11.42 11.33
2016/05 11.96 11.76 - 11.97 12.38 12.29
2016/04 12.08 12.70 - 14.14 12.93 12.67
2016/03 12.13 13.11 - 13.34 12.00 12.55
2016/02 12.04 12.94 - 8.91 12.91 11.42


Дээш буцах