Буцах

Банк хоорондын захын хүү

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Банк хоорондын төгрөгийн зах, хэлцлийн хугацаагаар
Огноо 1 сар 2 сар 3 сар >3 сар ЖДХ
2017/05 14.68 - - - 14.68
2017/04 14.99 14.00 - 15.00 14.99
2017/03 14.97 - 14.2 - 14.97
2017/02 14.85 - - - 14.85
2017/01 14.54 14.48 13 - 14.54
2016/12 15.52 14.02 - - 15.51
2016/11 15.96 0.0 0.0 0.0 15.96
2016/10 15.56 - - 15 15.51
2016/09 15.88 14.60 16.80 - 15.87
2016/08 - - - - 13.69
2016/07 10.91 11.62 13.50 12.50 10.91
2016/06 11.27 - - 16.00 11.33
2016/05 12.28 16 - - 12.29


Дээш буцах